< Phan Thiết

Phan Thiết - Việt Nam

Phan Thiết là một thành phố ven biển và là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận, Việt N...

Picture in Hanoi
Hướng dẫn viên tại Phan Thiết - Việt Nam
5 đánh giá
$ 0/h

Khu vực:

Khánh Hoà

(More)

Ngôn ngữ

Việt Nam

(More)

Cap nhat san pham thanh cong